Personagens .

Frau Zettermeyer

Frau Zettermeyer

Sugar Junior

Sugar Junior

Pranandabara

Pranandabara

Ariosvaldo de Caruaru

Ariosvaldo de Caruaru

Violante do Esporão

Violante do Esporão

Shayene Karla

Shayene Karla